Pravidla systému fazole.cz pro firemní účet

Podmínky registrace

- Uživatelem pro zadávání kampaní mohou být pouze firmy (po souhlasu fazole.cz lze využít i soukromými osobami) s adresou a působností v ČR.
- Všechny údaje v registraci musí být uvedeny pravdivě a správně.

Vysvětlení pojmů

- uživatel je osoba využívající server FAZOLE. cz pro sbírání a utrácení fazolí (vlastní osobní účet).
- firma je zadavatelem kampaní (vlastní firemní účet).

Správa účtu

- Na jednu e-mailovou adresu může připadat jen jeden fazolový účet.
- Fazole nejsou převoditelné z účtu na účet. Firmy se nesmí pokoušet hledat způsoby převodů fazolí z účtu na účet. Jedná se zejména o převody mezi spřízněnými účty (firemní - osobní, osobní - firemní).
- Firmy nesmí sbírat či utrácet fazole v kampaních určené pro běžné uživatele.
- Pokud byla vaše e-mailová adresa zrušena a vy máte novou e-mailovou adresu, můžete kontaktovat info@fazole.cz. Administrátor, starající se o evidenci na www.fazole.cz může vaše fazole převést na váš nový fazolový účet.
- Koupené nebo získané fazole nelze vyměnit za peníze. Musí být vyčerpány ve sbíracích kampaních.
- Při zrušení účtu na FAZOLE.cz nemají fazole na účtě žádnou peněžní hodnotu. Za žádných okolností nejde za fazole požadovat jakoukoliv jinou měnu nebo náhradu.

Odpovědnost firem

- Firmy musí respektovat všechny podmínky a pravidla obsažené v těchto "Podmínkách", také všechna pravidla uvedená na jednotlivých WWW stránkách.
- Firmy musí dbát pokynů provozovatele ohledně zadávání kampaní.
- Nabídky v kampaních nesmí být pro uživatele "nevýhodné". Např. požadování neúměrně vysokého počtu fazolí v poměru k ceně nabídky v prodejní kampani. Nebo neúměrně nízkého počtu fazolí ve sbíracích kampaních. Fazole.cz mají sami právo zrušit jakoukoliv kampaň, kterou považují za nevhodnou nebo nevýhodnou.
- Při spuštění kampaně, kde ke sbírání fazolí dochází na WWW stránkách, musí mít firma vložený HTML kód kampaně do svých stránek. Jinak musí být kampaň zastavena. Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za hrubé porušení těchto "Podmínek" a vede ke zrušení účtu a odebrání koupených fazolí bez náhrady.
- Na fazole.cz nesmí být provozovány kampaně propagující stránky odporující zákonům ČR a etickým pravidlům. Fazole.cz si vyhrazují zrušit jakoukoliv kampaň dle vlastního uvážení a určit pravidla vhodnosti či nevhodnosti kampaně. Máte-li dotaz kontaktujte nás e-mailem: info@fazole.cz
- Kampaně mohou být zaměřené pouze na vlastní služby a servery firmy. Výjimky je nutno konzultovat před spuštěním kampaně s provozovatelem FAZOLE.cz (info@fazole.cz). Také prodejní kampaně pro různé loterie a hry musí být konzultovány před spuštěním s provozovatelem FAZOLE.cz.
- Vede-li link u sbírací nebo prodejní kampaně na určitou stránku, tak na stejné stránce musí být umístěn HTML kód kampaně nebo jiná upoutávka s bližšími informacemi, kde lze fazole najít nebo utratit. Firma - zadavatel kampaně musí umístit dodatečné informace pro členy, jak fazole dostat nebo uplatnit při nákupu. U prodejních kampaní musí být detailně vysvětleno na WWW stránkách, jak lze fazole uplatnit a co všechno je obsaženo v ceně např. poštovné.
- Sbírací kampaně jsou určeny hlavně pro činnosti u kterých lze fazole přidělit automaticky tak, že si je uživatel sám sebere ihned po splnění úkolu. Výjimky jsou u kampaní za registrace, nákupy a ostatní, kde lze přidělovat fazole dodatečně manuálním převodem z administrace kampaní. Sběrači musí být o tomto jasně informováni v popisu kampaně.
- Zadavatel je v prodejních kampaních povinen zajistit bezpečné doručení zboží uživatelům. V případě, že uživatel zboží neobdrží je povinen jej zaslat znovu a zajistit takový distribuční způsob, aby bylo doručení zajištěno.
- Zboží nebo služby objednané přes prodejní kampaně je nutné vyřídit (tzn. schválit nebo zamítnout) do 1 kalendářního měsíce. Po překročení této doby, budou všechny objednávky čekající na vyřízení automaticky zamítnuty.
- Každý uživatel je odpovědný za zneužití své e-mailové adresy a hesla. Veškeré instrukce, které fazole.cz obdrží od uživatele z jeho e-mailové adresy, budou považovány za platné.
- Uživatel se nebude zúčastňovat jakýchkoliv spekulačních aktivit odporujícím etickým zásadám obchodování.

Fazole.cz nemají odpovědnost

- Za jakékoliv znemožnění přístupu na internet nebo přístupu na WWW stránky.
- Za škody způsobené uživatelem, ale uživatel odpovídá za všechny škody jím způsobené.

Další ustanovení

- Manipulování s daty shromážděnými na fazole.cz prostřednictvím operací na www.fazole.cz se řídí vnitřními pravidly a fazole.cz vždy jedná v souladu se zákonem ČR.
- Fazole.cz mohou uživateli zrušit účet, pokud na jeho účtu nedošlo během posledních 6 měsíců k žádnému pohybu.
- Fazole.cz mohou zrušit účet uživateli porušujícímu tyto „Pravidla“ bez předchozího upozornění. Za fazole na účtě nebude poskytnuta žádná náhrada.
- Fazole.cz jsou oprávněny tato pravidla měnit. Tyto změny jsou pro návštěvníky Fazole.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění. Nesouhlasí-li uživatel s těmito změnami, nesmí pokračovat ve využívání služeb Fazole.cz a je povinen prostřednictvím speciálního formuláře ukončit svou registraci.


Poslední aktualizace dne 20. listopadu 2010